Gemengde gevoelens bij nieuwe pensioenwet

De Seniorencoalitie heeft met gemengde gevoelens geconstateerd dat de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen heeft aangenomen. Daarmee kan over vier jaar afscheid worden genomen van de beklemmende huidige pensioenwet, die gepensioneerden op grote indexatie-achterstanden tot wel 35 procent heeft gezet. Tegelijkertijd blijft het inlossen van de belofte van een koopkrachtig pensioen vaag. Voor de Seniorencoalitie kan de vlag niet uit maar hoeft die ook niet halfstok. Overigens wacht de WTP ook nog behandeling in de Eerste Kamer.

“Voor de duidelijkheid: wij hadden niet voor dit stelsel gekozen. Wij hoeven ook niet in te stemmen met de pensioenwet”, zeggen bestuurders Ingrid Rep (KBO-PCOB), Anneke Sipkens (ANBO) en John Kerstens (Koepel Gepensioneerden). “Je moet constateren dat er in Den Haag geen politieke meerderheid was en is om de rekenrente aan te passen. Maar wij hebben zo hard mogelijk ingezet op verbeteringen ten behoeve van de ruim drie miljoen gepensioneerden in Nederland. Dat zijn we aan hen verplicht, alleen ‘tegen! ’roepen is niet in hun belang. Mede dankzij onze inzet zijn onder meer de versoepelde regels voor indexatie uit voortgekomen. Anders hadden veel fondsen de pensioenen in deze tijd niet of nauwelijks kunnen verhogen.”

Zeker niet alles is zonnig, beamen zij. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM) onderstreept dat de positie van gepensioneerden bij het invaren naar een nieuw stelsel onvoldoende is geregeld, zeker nu het individueel bezwaarrecht wordt opgeschort. Vooraanstaande juristen hebben daar ook op gewezen. De Seniorencoalitie doet een klemmend beroep op sociale partners om organisaties van gepensioneerden serieus vanaf het eerste moment bij de transitie te betrekken.

De nieuwe pensioenwet bevat in elk geval een aantal uitgangspunten die voor de ouderenorganisaties van dag één belangrijk zijn geweest en waarvoor zij zich in Den Haag jarenlang hard hebben gemaakt.

Dat waren het behoud van solidariteit op het gebied van beleggingsrisico, nabestaandenpensioen en het zogeheten ‘langlevenrisico’. Verder was het overeind houden van de pensioenplicht noodzakelijk. Dat in tussentijd de verhoging van de AOW-leeftijd is gematigd, is ook sterk door de Seniorencoalitie bepleit. Daarnaast is er de door de Seniorencoalitie aangedragen commissie evenwicht voor een eerlijke verdeling van de pensioenvermogens gehonoreerd met een werkgroep evenwicht, die een handreiking voor pensioenfondsbesturen en sociale partners schrijft. Ten slotte is het goed dat eerder stoppen voor zware beroepen mogelijk blijft.

Ook het aannemen van de motie Palland (CDA) die regelt dat gepensioneerden alle een zelfde wijziging van hun pensioen krijgen (en niet de ene leeftijdscategorie meer dan de andere)  is positief.

De Seniorencoalitie constateert echter dat veel van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel niet of nauwelijks worden behaald. Het nieuwe stelsel zou uitlegbaar en transparant worden. Die doelstelling is op geen enkele manier behaald. Hoe koopkrachtig het stelsel is, blijft discutabel.

Belangrijk is ook hoe er wordt omgegaan met indexatie-achterstanden. Die kunnen alleen nog worden goedgemaakt in de periode tot 2027 en bij het invaren zelf. Daarom zullen de ouderenorganisaties zich in de komende jaren hard maken om deze schade zo goed mogelijk te repareren, met open oog voor andere generaties.

Ten slotte vindt de Seniorencoalitie het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen pensioen opbouwen. Immers, ouderen worden steeds meer op zichzelf teruggeworpen door een terugtredende overheid en een goed inkomen is een basisvoorwaarde om voor zichzelf en de naasten te zorgen. De toezegging om het aantal werknemers die geen pensioen opbouwen terug te dringen van 900.000 naar 450.000 ziet de coalitie als een boterzacht. Met de ruime miljoen zzp’ers lijkt in praktijk helemaal niets te gebeuren. Dat kan over twintig tot dertig jaar voor grote maatschappelijke ongelukken leiden.

De Seniorencoalitie zal bij de behandeling in de Eerste Kamer nogmaals wijzen op de zwakkere punten uit de wet.  Verder zal de coalitie scherp in de gaten houden welke nadere aanpassingen nodig kunnen zijn en dan aandringen op reparatiewetgeving. Ten slotte zal de coalitie de vinger aan de pols houden bij de pensioenfondsen. Ten slotte worden daar de echte besluiten over de pensioenen genomen.

Lees het volledige bericht op KBO-PCOB.nl